Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

หลักการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( hits : 3205)

     เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน คือ ป้องกันโรคแทรกซ้อนในอนาคต การรักษาให้ได้ตามเป้า ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เป็นเบาหวาน กระบวนการสนับสนุนให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ปร...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา