Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2561-2564) 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2 นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ ที่ปรึกษา
3 ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล ที่ปรึกษา
4 พญ.จงกล กาญจนบัตร ที่ปรึกษา
5 รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร ที่ปรึกษา
6  พญ.ศรีวรรณาพูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษา
7  นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล ที่ปรึกษา
8  ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณีนิธิยานันท์ นายก
9  พล.ต.หญิง ศ.คลินิกอัมพา สุทธิจารูญ อุปนายก คนที่ 1
10  พญ.เจ้านางเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย อุปนายก คนที่ 2
11  นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการ
12  รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการ
13  ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการ
14  ผศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ เหรัญญิก
15  รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ นายทะเบียน
16  รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล ปฏิคม
17  พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย สารสนเทศ
18  รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ประชาสัมพันธ์
19  ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร กรรมการกลาง
20  รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล กรรมการกลาง
21  รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร กรรมการกลาง
22  ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์ กรรมการกลาง
23  พันตรีหญิง ดร.กรกต วีรเธียร กรรมการกลาง
24  นางปุญญาดา ณปัณพัฒน์ กรรมการกลาง

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2558-2561)

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2 พญ.เจ้านางเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย ที่ปรึกษา
3 รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ที่ปรึกษา
4 พญ.จงกล กาญจนบัตร ที่ปรึกษา
5 พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย ที่ปรึกษา
6  ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายก
7  ศ.ดร.ภญ.ไพรินทร์ เพชรคล้าย อุปนายก 1
8  พล.ต.หญิง ศ.คลินิกอัมพา สุทธิจำรูญ อุปนายก 2
9  นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการ
10  ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการ
11  นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล เหรัญญิก
12  ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ นายทะเบียนและปฏิคม
13  รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
14  นางทิพาพร  ธาระวานิช กรรมการกลาง
15  พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการกลาง
16  นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ กรรมการกลาง
17  ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร กรรมการกลาง
18  รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร กรรมการกลาง
19  รศ.พญ.สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล กรรมการกลาง
20 รศ.พญ.ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง กรรมการกลาง

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2555-2558)

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุนทร ตัณฑนันทน์ ที่ปรึกษา
2 ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา   ตู้จินดา ที่ปรึกษา
3 พญ.เจ้านางเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย ที่ปรึกษา
4 รศ.นพ.ธวัชชัย   พีรพัฒน์ดิษฐ์ ที่ปรึกษา
5  ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายก
6  ศ.ดร.ภญ.ไพรินทร์ เพชรคล้าย อุปนายก 1
7  พล.ต.หญิง ศ.คลินิกอัมพา สุทธิจำรูญ อุปนายก 2
8  พ.อ.หญิง พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ เลขาธิการ
9  ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการ
10  นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล เหรัญญิก
11  ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ นายทะเบียนและปฏิคม
12  พญ.ธนพร รัตนสุวรรณ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
13  พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการกลาง
14  นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ กรรมการกลาง
15  พญ.จงกล กาญจนบัตร กรรมการกลาง
16  ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร กรรมการกลาง
17  นพ.เพชร รอดอารีย์ กรรมการกลาง
18  รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร กรรมการกลาง

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2552-2555)

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศ.นพ.สุนทร   ตัณฑนันทน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2 ศ.พญ.ชนิกา   ตู้จินดา นายกสมาคมฯ
3 ศ.พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ อุปนายกที่ 1
4 ศ.ดร.ภญ.ไพรินทร์   เพชรคล้าย อุปนายกที่ 2
5 พ.อ.หญิง พญ.ยุพิน   เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ เลขาธิการ
6 ผศ.ดร.วันทนีย์   เกรียงสินยศ ผู้ช่วยเลขาธิการ
7 พญ.จงกล   กาญจนบัตร เหรัญญิก
8 นพ.ธวัชชัย    ภาสุรกุล นายทะเบียน
9 รศ.นพ.ธวัชชัย   พีรพัฒน์ดิษฐ์ ปฎิคมและประชาสัมพันธ์
10 พล.ต.หญิง  รศ.อัมพา   สุทธิจำรูญ ประธานวิชาการ
11 นพ.ชัยชาญ   ดีโรจนวงศ์ รองประธานวิชาการ
12 พญ.ศรีวรรณา    พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการ
13 น.ส.ศรีสมัย   วิบูลยานนท์ กรรมการ
14 รศ.วลัย   อินทรัมพรรย์ กรรมการ

 

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา