Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"หนังสือ รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

การนับคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate counting) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือก จากการดำเนินการของโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ได้มีการจัดทำชุดสอนเรื่องเบาหวาน (DSME Module) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการนับคาร์โบไฮเดรต เอกสารข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันหลากหลาย ทำให้ผู้สอนและผู้เป็นเบาหวานเข้าใจยาก และมีความสับสนในการเลือกใช้ ทางคณะกรรมการของโครงการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการนับคาร์โบไฮเดรตเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลไปในทางเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

 

คลิกที่ภาพปกเพื่ออ่าน

 

 PDF:- คลิกด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา