Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี Diabetes education for physician and educator 6-7 สิงหาคม 2563 ปีนี้ จัดทั้งแบบ on site และแบบ Virtual สามารถดูย้อนหลังได้ 1 เดือน

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา