Copyright 2022 - Custom text here

2.2 กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

          เปิดรับสมัคร ครอบครัวเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ เข้าเกณฑ์ ดังนี้

          1. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างน้อย 1 คน นานกว่า 5 ปี ขึ้นไป

          2. สมาชิกในครอบครัว มีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีการทำกิจกรรมประจำวันของเบาหวาน ได้แก่

             (1) การตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน
             (2) นับอาหาร ข้าว แป้ง ที่เรียกว่า นับคาร์บ (เกือบ) ทุกมื้อ
             (3) คำนวณยาฉีดอินซูลินตามอาหารและผลระดับน้ำตาล และฉีดยาอินซูลิน (เกือบ) ครบทุกมื้อ
             (4) รับประทานอาหารตามที่คำนวณ และมีสารอาหารเหมาะสม ส่งผลให้ มีระดับน้ำตาลสะสม เอวันซี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
             (อย่างน้อย 3 ครั้งห่างกัน 3-4 เดือนติดต่อกัน) ต่ำกว่า 7.5 %

         3. มีการตรวจประจำปี น้ำหนัก การเจริญเติบโต อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน หรือผอมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามวัย และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำปีครบถ้วน ตา ไต ผลเลือดที่จาเป็น ตามเกณฑ์กำหนด และผลอยู่ในเกณฑ์ดี

         4. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดีเคเอ และไม่มีภาวะน้ำตาลต่ารุนแรง ในปีที่ผ่านมา

         5. มีการแสดงถึงความร่วมมือของครอบครัวที่ให้กำลังใจต่อกันในด้านสุขภาพ การเรียนและดำเนินชีวิต โดยการเขียนเรียงความ
         และ/หรือ วาดรูปประกอบ ให้เข้าใจได้

 

         ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร ดังนี้

         1. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา มี ข้อมูล ในข้อ 1-4 ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็น ชื่อ นามสกุล และ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสามารถสอบถามได้

         2. เอกสารประกอบเรื่องเล่า ข้อ 5 ไม่น้อยกว่า 3-5 หน้า A4 ภายใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

                   รางวัลที่ 1      10,000 บาท
                   รางวัลที่ 2        6,000 บาท
                   รางวัลที่ 3        4,000 บาท

 

         สำหรับเกณฑ์การประกวดปีที่ 2 (2562-2563) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลัง มกราคม 2562

 

         หมายเหตุ คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญจะตัดสิน โดยมีหลักการที่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลกัน และแบ่งปันองค์ความรู้ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ผู้เป็นเบาหวาน สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน และระยะยาว ประสบความสำเร็จในการเรียน การอยู่ ร่วมกับผู้อื่นและการทำงาน และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ

 

หรือคลิก URL ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

 

000233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
233
0
233
0
233
0
233

Your IP: 34.229.63.215
2022-09-30 04:20