Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้ำตาลกับสุขภาพ

 

          หนังสือเรื่อง น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการที่เหมาะสม เขียนโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กล่าวถึง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย น้ำตาลกับสุขภาพ ผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิต  ข้อกำาหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของน้ำตาลในอาหาร หลักฐานที่แสดงถึงผลการดำเนินการตามนโยบายทางด้านโภชนาการในโรงเรียน แนวทางการควบคุมและจำากัดการบริโภคอาหารหวาน และเครื่องดื่มผสมน้ำตาลโดยจำาแนกตามแหล่งผลิต การรณรงค์และมาตรการทางกฎหมายเพื่อปรับพฤติกรรมบริโภค  ข้อเสนอแนะมาตรการและการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม

 

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา