Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

IDF GDM model of care ( hits : 340)

     IDF GDM model of care   model of care สำหรับ เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ จาก IDF   http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/GDM-model-of-care-201... ...

เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เสี่ยงเบาหวานในอนาคต ( hits : 277)

     เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เสี่ยงเบาหวานในอนาคต หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ โดยส่วนใหญ่ มักจะหายจากเบาหวานหลังคลอด อย่างไรก็ดี มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นเบาหวานในอนาคตถึ...

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part 4 ระยะหลังคลอด) ( hits : 299)

     เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part 4 ระยะหลังคลอด)     หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ส่วนมากจะมีระดับน้ำตาลในเลือดกลับสู่ปกติ หลังคลอด คำแนะนำที่ควร ปฏิบัติ ม...

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part 3 เป้าหมายและการรักษา ) ( hits : 322)

     เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part 3 เป้าหมายและการรักษา )   เป้าหมายของการรักษาเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ คือ ควบคุมระดับน้ำตาลให้ปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและลู...

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part2 การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์) ( hits : 394)

     เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part2 การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์)   การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีทดสอบความทนต่อกลูโคส โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1. ผู้ถูกทดสอบ รับประทานอา...

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part1 ความหมายและประเภท) ( hits : 296)

     เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (part1 ความหมายและประเภท)   เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์ (Pre-gestational diabetes) ผู้ป่วยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ดังนั้...

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา