Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้ำหนักที่เหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ ควรมีน้ำหนักขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และ BMI เดิม ก่อนตั้งครรภ์

·    หาก BMI < 18.5  น้ำหนักควรขึ้น 12.5-18 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

·    BMI 18.5-24.9  น้ำหนักควรขึ้น 11.5-16 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

·    BMI 25-29.9  น้ำหนักควรขึ้น  7-11.5 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

·    BMI > 30       น้ำหนักควรขึ้นเพียง 5-9 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

หมายเหตุ  BMI = น้ำหนักเป็นกิโลกรัม  หารด้วย ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกำลัง 2

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา