Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานการณ์โรคเบาหวาน 2017

ในภาคพื้นเอเชีย แบซิฟิก ประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน

มากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา