Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาหารเบาหวานชะลอโรคไต

 

ไตเสื่อมเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมของไตที่สามารถ

ทำได้ด้วยการเลือกรับประทานชนิดของอาหารอย่างชาญฉลาด

คัดมาจากวารสารสมาคมโรคเบาหวานฯ ฉบับที่ขายหมดแล้่ว

ภาพข้างกล้องโดยเว็ปโฮมเพชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา