Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผล การประกวดสถาบันที่ได้รับทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน”

รางวัลที่ 1 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
รางวัลที่ 2 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
รางวัลที่ 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชย โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา