Copyright 2018 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes

ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน

 
f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา