You are here

วันเบาหวานโลก

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานไหน วางแผนจะจัดงานเบาหวานโลก เดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้หัวข้อ "ผู้หญิงกับเบาหวาน" สามารถโหลดรูปหรืposter ไปใช้ได้ค่ะ จาก #IDF #WDD2017 http://createsend.com/t/r-35E3E1FC7A6C49D12540EF23F30FEDED https://www.idf.org/component/attachments/attachments.html?id=1325&task=...
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับสนุนการจัดทำและดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000-40,000 บาท ต่อโครงการ จำนวน 10-20 ทุน 2. สถานพยาบาล ชมรมเบาหวาน หรือหน่วยงานสนใจสมัครรับทุน...
กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2556 วันที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนร่มเกล้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้ดูแลมีความเข้าใจในการดูแล เบาหวานอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึง...