You are here

เบาหวานโลก

14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ ธีม ธีมผู้หญิงกับเบาหวาน ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583 บทบาทของหญิงและชายที่แตกต่างกันในสังคม ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง...