You are here

นับคาร์บ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ออกหนังสือใหม่ " รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน" เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงต่อเบาหวาน ตลอดจนผู้รักสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ให้เลือกบริโภคเพื่อให้มีสุขภาพดี จำนวน 88หน้า เล่มละ 90 บาท