You are here

เบาหวานชนิดที่1

ปัจจุบันเราพบโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ในทุกช่วงอายุไม่จำกัดว่าต้องพบเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น โดยข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ประชากรผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นี้ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นโรคเบาหวานชนิดนี้จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะทางของกุมารแพทย์หรือทีมงานในแผนกเด็กเพียงอย่างเดียว...
1ใน3 ของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มักพบโรคออโตอิมมูนชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคระบบทางเดินอาหาร และ โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เป็นต้น โดยพบ โรคออโตอิมมูน 1 โรคได้ประมาณ 20 % พบ 2 โรค ประมาณ 5% พบมากกว่าหรือเท่ากับ 3 โรค ประมาณ 1 % “Thyroid diseases were the most frequently diagnosed...