You are here

being active

American Diabetes Association : ADA ได้แนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายว่า ความทำอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ และควรเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายจากการทำกิจวัตรประจำวัน รวมถึงลดการนั่งอยู่กบที่นานเกิน 90 นาที ผู้เขียนจึงได้นำสาระดีๆจากโครงการคนไทยไร้พุง เรื่อง “ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน ยืดเวลาเดิน...