You are here

ป้องกันเบาหวาน

คนเป็นโรคเบาหวานมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มาตรการการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานโดยการจัดเก็บภาษีน้ำตาลเป็นหนึ่งในแนวทางการลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานซึ่งควรทำร่วมไปกับการส่งเสริมความตระหนักให้คนลดการกินหวาน การเข้าถึงอาหารสุขภาพ...
4 หนทาง ในการป้องกันเบาหวานและโรคแทรกซ้อน 1 เฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงของเบาหวาน (กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย ตามัว แผลหายช้า อ่อนเพลีย น้ำหนักลด) คัดกรองเป็นระยะ หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน 2 รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูฉลากโภชนาการ 3 ใช้กิจกรรมทางกาย เช่น เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ 4...
งานวิจัยที่สนับสนุนว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และออกกำลังกาย สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้ The Malmo Feasibility Study การศึกษาในเพสชาย 181 ราย ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานหรือเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้น เมื่อควบคมอาหาร และลดน้ำหนัก 2.3-3.7%...