You are here

เบาหวานจากโรคตับอ่อน

เบาหวาน อาจเกิดได้จากโรคของตับอ่อน จัดอยู่ในกลุ่ม other specific type of diabetes mellitus เนื่องจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนทำหน้าที่ผลิตอินซูลิน เมื่อตับอ่อนมีความผิดปกติ ส่งผลให้การผลิตอินซูลินผิดปกติเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้ตับอ่อนทำงานผิดปกติ เช่น ผ่าตัดตับอ่อน ตับอ่อนติดเชื้อ ตับอ่อนอักเสบจากเหล้า...