You are here

ความอ้วน

world obesity day ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี มาร่วมกันลดความอ้วน เพื่อลดโรคแทรกจากความอ้วนกันนะคะ ปีนี้เน้นโฟกัสการหาคนอ้วนและตรวจเพิ่มเติมรวมถึงรักษาโรคอ้วน เพื่อป้องกันโรคแทรกจากความอ้วน This year we are focusing on the importance of increased investment in obesity. It's time to....... Treat...