You are here

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

วิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องเจาะน้ำตาล เข็มเจาะชนิดใช้แล้วทิ้ง สำลีแห้งปราศจากเชื้อ แอลกอออล์ 70% 2. นวดคลึงปลายนิ้ว เช็ดนิ้วที่จะเจาะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ (มักเจาะด้านข้างของนิ้วกลาง หรือนิ้วนาง) 3. เช็ดเลือดหยดแรกออก หยดเลือดหยดที่สองลงบนแถบตรวจ 4...
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุนทร ตัณฑนันทน์ ร่วมกับภาควิชาสูตินรีเวช (ศ.นพ.สาโรจน์ ปรปักษ์ขาม) และกุมารเวชศาสตร์ (ศ.นพ.ชวลิต ปรียาสมบัติ) ได้ร่วมกันเขียนตำราต่อมไร้ท่อสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชื่อ “Endocrinology” เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2508 ซึ่งนับเป็นตำราภาษาไทยเฉพาะทางในยุคแรกๆ ของประเทศไทย...
ประกาศผลการประกวด เมนูอาหาร "เด็กไทย ไกลเบาหวาน" รางวัลรุ่นอายุตั้งแต่ 12-18 ปี 1. ด.ญ.กสิณา เกตุแก้วมณี (แกงเลียง ปลาย่าง) https://www.youtube.com/watch?v=XHjzBwFF8Ds 2. ด.ญ.เขมจิรา พึ่งแดง (ซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่) https://www.youtube.com/watch?v=k-uE3Zs5c8s&feature=youtu.be 3. ด.ญ.ภัคจิรา...
29 กันยายน วันหัวใจโลก World Heart Day IDF ของประเทศ Belgium ประกาศ new report เกี่ยวกับเบาหวานและโรคหัวใจ เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาให้มากขึ้น In North America, Western Europe, Australia and Japan, most people with diabetes are aged over 50 years of age, and are at a very high risk of heart...
ลิงค์รายการอโรคา https://youtu.be/EVBsQh9pzM8 เรื่อง ภัยเงียบจากการทานหวานเกิน โดย พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (นาที ที่ 12.40 ค่ะ)
การรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ควรเป็นเเบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ( patient-centered approach) การเลือกยา พิจารณาจากผู้ป่วย อายุ ระดับความรุนแรงของอาการ ระดับน้ำตาล โรคร่วม ประสิทธิภาพของยา ราคา และผลข้างเคียง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ควรได้รับการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (lifestyle modifications)...
เบาหวานชนิดที่มีสาเหตุเฉพาะ (Other specific types of diabetes) ทำให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนเสียหน้าที่ เบต้าเซลล์ทำงานผิดปกติ จึงหลั่งอินซูลินน้อยลง ร่างกายนำน้ำตาลในเลือด ไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง และเป็นเบาหวาน สาเหตุของเบาหวานชนิดนี้ ได้แก่ โรคของตับอ่อน: ผ่าตัดตับอ่อน...
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวาน ได้แก่ อ้วนลงพุง ทำงานนั่งกับที่ทั้งวัน ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง ไขมันเฮชดีแอลต่ำ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน จะมีวิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเบาหวานได้อย่างไร 1. ปรับพฤติกรรม (lifestyle changes) ลดน้ำหนักอย่างน้อย 5-7เปอร์เซ็นต์จากนน.เดิม...
ระดับน้ำตาลที่เหมาะสมของผุ้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ 140 to 180 mg/dL ผู้ป่วยวิกฤติ ควรรักษาระดับน้ำตาลด้วยยาฉีดอินซูลิน ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และเมื่อพ้นภาวะวิกฤติ จึงเปลี่ยนเป็นฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทุก 4-6 ชั่วโมง (หากงดน้ำและอาหาร) หรือ ฉีด...
การวินิจฉัยเบาหวาน (ดังตาราง) - น้ำตาลหลังอดอาหารข้ามคืน (มากกว่า 8 ชั่วโมง) มากกว่า หรือ เท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร - น้ำตาล 2 ชั่วโมง หลังทดสอบความทนของกลูโคส (oral glucose tolerance test) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก/ดล - น้ำตาลเวลาใดเวลาหนึ่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก/ดล...

Pages