You are here

วารสารเบาหวานฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2555 ฉบับนี้เน้่นการดูแลเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะเรื่องการ ฉีดอินสุลินและการคำนวณคารฺ์โบไฮเดรต พร้อมกับสรุปผลการดำเนินการการ
สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
11 ตุลาคม 2556
วารสารเบาหวานฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2554 เป็นฉบับที่บรรณาธิการ พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ เรียบเรียง เนื้อความสำคัญอย่างย่อจากหนังสือแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน ปี 2554 ให้อ่านง่าย มีภาพประกอบสีสันสวยงาม
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
11 ตุลาคม 2556
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ จากรพ.แออัด สู่ชุมชน ด้วยมาตราฐานเดียวกัน จากชุมชนสู่ระับบการเฝ้าระวัง ด้วยการมีส่วนร่วม...และสร้างความตระัหนัก ในรายบุคคลให้เป็นวิถีชีวิต สารบัญ ยุคสมัยการแพทย์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
10 ตุลาคม 2556
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ช่วย ให้ผู้ที่เป็นเบาหวานได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของตนเองในช่วงต่างๆของวัน เช่นก่อนรับประทานอาหารในมื้อต่างๆ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
8 ตุลาคม 2556
เบาหวานควบคุมได้...ถ้าเรียนรู้และเข้าใจ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
3 กันยายน 2556

Pages