You are here

การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง Diabetes Education for Self-Management
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
28 สิงหาคม 2556
"พิชิตเบาหวาน" จากจังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี อินธิยศ ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
26 สิงหาคม 2556
โรคเบาหวานคืออะไร: โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็น พลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปรกติ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
4 สิงหาคม 2556
"ไม่เบา" จากจังหวัดนครราชสีมา ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป สมาชิกทีมได้แก่ ปวรี แสนฤาชา, ธัญญารัตน์ ปิ่นทอง กชกร โพธิ์อุทัย, ธาริณี มนกลาง, เมรินทร์ บุญมาเลิศ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
2 สิงหาคม 2556
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
1 สิงหาคม 2556

Pages