You are here

หนังสือเรื่อง น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการที่เหมาะสม เขียนโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กล่าวถึง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย น้ำตาลกับสุขภาพ ผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิต
http://tnfc.fda.moph.go.th/file/fileDoc/2015-01-21_2005.pdf
6 พฤษภาคม 2559
วิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องเจาะน้ำตาล เข็มเจาะชนิดใช้แล้วทิ้ง สำลีแห้งปราศจากเชื้อ แอลกอออล์ 70% 2. นวดคลึงปลายนิ้ว เช็ดนิ้วที่จะเจาะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ (
สภาเทคนิคการแพทย์ปรเทศไทย
30 มกราคม 2559
NEW
** แก้ไขข้อมูลในหนังสือ ** "รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"
-
19 กันยายน 2560
-
NEW
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ ด้่านวิชาการ ด้านการบริการคลินิค ด้านการบริการชุมชนและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
18 กันยายน 2560
NEW
วารสารเบาหวาน 2560 ปีที่49-2 เนื้อหาของวารสารฉบับนี้เริ่มต้นด้วยบทความ “สถานการณ์เด็กอ้วนในประเทศไทย” ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนว่าสิ่งแวดล้อมและ/หรือวิถีชีวิตของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชนบท
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2560

Pages