You are here

วีดีโอ

ผลงานของนายเชิดชัย โกศลวิทยานันท์ จังหวัดขอนแก่น ประกวดประเภทประชาชน
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
20 ตุลาคม 2556
ผลงานของนายวันเฉลิม สาแล จังหวััดนครราชสีมา ประเภทนักศึกษา
สมาคมโีรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
20 ตุลาคม 2556
ผลงานของนายปัญญวัฒน์ บุญถนอน จังหวัดนนทบุรี ประกวดประเภทประชาชน
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
20 ตุลาคม 2556
"พิชิตเบาหวาน" จากจังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี อินธิยศ ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
26 สิงหาคม 2556
"ไม่เบา" จากจังหวัดนครราชสีมา ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป สมาชิกทีมได้แก่ ปวรี แสนฤาชา, ธัญญารัตน์ ปิ่นทอง กชกร โพธิ์อุทัย, ธาริณี มนกลาง, เมรินทร์ บุญมาเลิศ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
2 สิงหาคม 2556

Pages