You are here

หนังสือความรู้เบาหวาน

สดๆ ร้อน จากโรงพิมพ์วันนี้เอง เนื้อหา 175 หน้า มีทั้งหมด 6 หมวด ปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ในประเทศ ระบบสุขภาพ และการจัดการโรคเบาหวาน โดยคณะกรรมการจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
11 พฤศจิกายน 2557
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
16 ตุลาคม 2557
กรมการแพทย์เผยแพร่หนังสือ Thailand Medical Profile ข้อมูลโรคเบาหวานและ NCD ที่ได้จากการนิเทศงานใน 77 จังหวัด 12+1 service plan เป็นการรวบรวมสถิติ และสาระสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียน
กรมการแพทย์
25 กันยายน 2557
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ไม่มีขายที่สมาคมโรคเบาหวานฯ มีจำหน่ายที่ ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ ราคาเล่มละ 60 บาท เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ แจกในงานโอกาสต่างๆ ของชำร่วยที่มีประโยชน์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
8 กันยายน 2557

Pages