You are here

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์

ปี ค.ศ. 2015 มีผู้หญิงเป็นเบาหวาน 199.5 ล้านคน. คาดว่าปี ค.ศ. 2030,อาจเพิ่มสูงถึง 313.3 ล้านคน เบาหวานพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และ 2ใน5 ของหญิงที่เป็นเบาหวาน อยู่ในวัยเจริญพันธ์ (ประมาณ 60 ล้านคน
แนวทางดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เพือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งมารดาและทารกในครรภ์ There is now extensive evidence on the optimal management of diabetes, offering the opportunity of
การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดี คงต้องคำนึงถึงสารอาหารทั้งแม่และลูกด้วย การรับประทานอาหารตามพลังงานในแต่ละวัน ขึ้นกับน้ำหนักของแม่ - 30 kcal/kg for women
Saudi Med J. 2015; 36(4): 399–406.
10 ธันวาคม 2559
หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคต 8.4% (ใน8ปี) เมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เป็นเบาหวาน 3.3% จากการศึกษา retrospective, observational, cohort study
หญิงที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว หากต้องการมีบุตร ควรปฏิบัติดังนี้ ก่อนตั้งครรภ์ 1. ควรคุมน้ำตาลให้ปกติ โดยรักษาระดับให้น้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.5 เพื่อลดโอกาสการเกิดเด็กพิการในครรภ์ เช่น

Pages