You are here

งานอบรม/ประชุมวิชาการ

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
-
12 กรกฎาคม 2559
-
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Living Healthy with Diabetes วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร ค่าสมัคร 800 บาท (สมาชิกสามัญ) และ 1000
รับจำนวนจำกัด !! (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขอเชิญทีมรักษาเบาหวานสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Practical Outpatient Insulin Therapy 2016" ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น
-
26 เมษายน 2559
-
ฟรี !! รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Instruction of Antidiabetic Drug Injection Technique Forum วันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00-15.30 น. ณ หŒ้องกมลทิพย์ 
-
19 เมษายน 2559
-
งานวิจัยแบบ prospective cohort ในหญิงจำนวน 4,502 คนที่เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีการติดตามตั้งแต่ปีค.ศ. 1991-2011 มีการสอบถามลักษณะการรับประทานอาหารด้วยแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานเป็นระยะทุก 4 ปี
http://care.diabetesjournals.org รูปจาก http://guruobgyn.com
16 มีนาคม 2559

Pages