Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2552 กับปี 2557 พบคนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้นทุกช่วงอายุ จากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9  ที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน

ความชุกของโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2552
ความชุกของโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2557
f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา