Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง ( hits : 2850)

        การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง Diabetes Education for Self-Management            หนังสือคู่มือให้ความรู้เพื่อการจัดโรคการเบาหวานด้วยตนเองเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบา...

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา