Copyright 2020 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น  จ.ร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  ผู้เข้าร่วมประชุม 106 คน

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา