You are here

ช่องทางการสมัครสมาชิกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

สิทธิประโยชน์

  • สามารถอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ เช่น หนังสือวารสารสมาคมฯ เป็นต้น
  • ได้รับวารสารเบาหวานปีละ 2 ฉบับ (จัดส่งทางไปรษณีย์)
  • ได้รับการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ฟรี  (เฉพาะสมาชิกประเภทตลอดชีพที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น) 
  • สมาชิกประเภทสามัญที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หากต้องการเข้าร่วมประชุม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่กำหนด
  • การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับประชาชน ฟรี ทุกประเภทสมาชิก แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 2 ไฟล์