You are here

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันผู้หญิงสากล ครั้งนี้ International Diabetes Federation (IDF) ประกาศธีมของวันเบาหวานโลก คือ Women and diabetes - Our right to a healthy future . ปัจจุบันมีผู้หญิงเป็นเบาหวานถึง
ประเทศไทย
** ประกาศผล ** การส่งผลงานเข้าประกวดการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2559 รางวัลที่ 1 ได้แก่ รพ.ระนอง , รพ.ปากน้ำชุมพร ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาลเมืองอ่างทอง) รางวัลที่ 2 ได้แก่ รพ.ชลบุรี , รพ.
-
กิจกรรมงานวันเบาหวานโลก รพ. พระปกเกล้า http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new...
รพ. พระปกเกล้า
กิจกรรมวันเบาหวานโลก เทศบาลเมืองอ่างทอง https://www.youtube.com/watch?v=7yrJ_7CtjJM
เทศบาลเมืองอ่างทอง
กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2559 "กิน อยู่ เป็น เพื่อพ่อ" https://www.youtube.com/watch?v=k2rxZgB9h6g
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร

Pages